Saturday Jun 15, 2024

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2567 คู่มือครบถ้วนสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

รีโนเวทคอนโด

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน คืออะไร ?  คือค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องชำระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีอื่น ๆ การชำระค่าธรรมเนียมนี้เป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมายที่ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องดำเนินการ  ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกจ่ายให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อทำการลงทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินมีความสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจน

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน : เป็นค่าธรรมเนียมหลักที่จะต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน โดยคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ว่าราคาใดจะสูงกว่า
 2. ค่าอากรแสตมป์ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ โดยคิดอัตราตามมูลค่าของสัญญา
 3. ค่าธรรมเนียมนายหน้า (ถ้ามี) : ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กับนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติจะคิดเป็นร้อยละของราคาซื้อขาย
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจดจำนอง (ถ้ามีการกู้เงิน) เป็นต้น

ทำไมต้องชำระค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

การชำระค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมายที่ดิน เนื่องจาก

 1. เป็นการประกันความถูกต้อง : กระบวนการชำระค่าธรรมเนียมจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลต่างๆ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
 2. สร้างหลักฐานการโอน : การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะเป็นหลักฐานแสดงการเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. รายได้ให้ภาครัฐ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายได้สำคัญให้แก่ภาครัฐในการบริหารจัดการระบบที่ดินของประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมโอนที่ดินปี 2567

ในปี 2567 อัตราค่าธรรมเนียมโอนที่ดินมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี 2567 คิดอัตราดังนี้

 • ราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดค่าจดทะเบียน 2%
 • ส่วนที่เกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดค่าจดทะเบียน 1%
 • ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท คิดค่าจดทะเบียน 0.5%

ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อขายที่ดินเป็นเงิน 8 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนคำนวณดังนี้

 • 1 ล้านบาทแรก คิดค่าจดทะเบียน 2% เท่ากับ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้าน คือ 7 ล้าน คิด 1% เท่ากับ 70,000 บาท
 • ดังนั้นค่าจดทะเบียนโอนรวมเป็น 90,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์

ส่วนค่าอากรแสตมป์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี 2567 นั้น มีอัตราคงที่ที่ 0.01 บาทต่อทุก 100 บาทของมูลค่าสัญญา ซึ่งโดยปกติจะใช้ราคาซื้อขายเป็นฐาน

ยกตัวอย่างเช่น หากที่ดินมีมูลค่าราคาซื้อขาย 5 ล้านบาท ค่าอากรแสตมป์จะคิดดังนี้

5,000,000 บาท / 100 = 50,000 50,000 x 0.01 บาท = 500 บาท

ดังนั้น ค่าอากรแสตมป์ที่ต้องชำระจะเท่ากับ 500 บาท

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

เมื่อทราบอัตราค่าธรรมเนียมโอนที่ดินต่างๆ แล้ว ขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมมีดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสารประกอบ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • โฉนดที่ดิน
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าที่ดิน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

คำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ 

 • ใช้ราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า มาคำนวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
 • คำนวณค่าอากรแสตมป์จากมูลค่าสัญญาซื้อขาย
 • รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

ติดต่อสำนักงานที่ดิน 

 • นำเอกสารและเงินค่าธรรมเนียมไปยังสำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้นๆ
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียม 

 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทั้งเงินสดและการโอนเงิน

รับหลักฐานและเอกสารกรรมสิทธิ์ใหม่ 

 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน จะได้รับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับใหม่แล้ว

ข้อควรระวังในการชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควรระมัดระวังเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจสอบราคาประเมินหรือราคาซื้อขายอย่างถูกต้อง เพราะจะกระทบต่อค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโดยตรง
 • คำนวณค่าธรรมเนียมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการชำระเงินผิดพลาด
 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
 • ติดตามกฎระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุด เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโอนแล้ว ยังมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการโอนที่ดิน ซึ่งรวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้จากการโอนที่ดิน, และค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่จะต้องจ่ายเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน อัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของที่ดินและการใช้งาน

ภาษีเงินได้จากการโอนที่ดิน

ภาษีเงินได้จากการโอนที่ดินคือภาษีที่ต้องจ่ายจากกำไรที่ได้จากการขายที่ดิน อัตราภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรที่ได้และอัตราภาษีที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ค่าธรรมเนียมการจดจำนองเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดจำนองที่ดินเพื่อการกู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้และนโยบายของสถาบันการเงิน

บทสรุป

การชำระค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมายที่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อความสมบูรณ์ของการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2567 นี้ อัตราค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น

scoope

Back to Top